شناخت تئوری انگیزش در بازارهای هدف گردشگری

شناخت تئوری انگیزش در بازارهای هدف گردشگری

جذب گردشگران در ساختار بازاریابی نوین بر پایه جلب مشاركتهای مردمی و با همكاری بخش های خصوصی، عمومی و دولتی امكان پذیر است.در حقیقت  ارائه محصول نو در بازارهای هدف و جذب مشتریان جدید و قدیمی در یك فرایند سیستمی، نیازمند شناخت انگیزه های روحی و روانی گردشگران است

مسافران و گردشگران با انگیزه ها و علل گوناگونی مسافرت می کنند مقاصد گردشگری و بازارهای هدف شامل عناصری است كه با هم تركیب می شوند تا گردشگر را به اقامت در یك محل تشویق کنند.

جاذبه های ممتاز ، بناهای موجود ، خدمات عرضه ، شرایط مثبت حاكم بر محیط ، آب وهوا و فرهنگ از جمله عوامل اصلی جذب در مقاصد گردشگری اند، اما در كنار این عوامل توجه به انگیزه های مسافران و فراهم آوردن امكانات ملموس و نا ملموس مورد نیاز ، راحتی سفر ، گستردگی راه ها ، امنیت ، آرامش ، آزادی و بهداشت از جمله شاخص های بازاریابی در بازارهای هدف محسوب می شوند.

در بعد فردی نیاز به امنیت روحی و جسمی و خود شكوفایی شخصیتی و روانی  و در بعد اجتماعی اعمال سیاست های اجتماعی مطلوب ، جلب مشاركت های مردمی ( در پرتو حرمت گذاشتن به آزادی های فردی و اصالت فرهنگ ها ) ، شناخت ، احترام و فهم یكدیگر از جمله زیر ساخت های پایداری بازار های گردشگری است.

 

بنابراین به منظور توسعه سیاست های گردشگری و پایداری بازارهای آن باید به پنج محور ذیل توجه داشت :

1ـ   بهبود و گسترش بازارهای گردشگری و انطباق آن با تقاضای مسافران

2ـ تولید محصولات جدید و نو گرایی در نحوه ارائه محصولات با توجه به تقاضای مشتریان

3ـ توسعه و سازگاری حمل و نقل و اقامت با خواسته های گردشگران

4ـ تدوین قوانین مناسب

5ـ توجه به آموزش های حرفه ای در گردشگری منطقه مورد نظر

 

شناخت انگیزه های گردشگران در سه مرحله ضروری است :

 

الف) قبل از ورود به منطقه موردنظر   ب) حین اقامت در آن منطقه   ج) پس از اتمام سفر

 

چون گردشگران از دیدگاه روانشناختی و رفتارگرایی اجتماعی نیازمند همدلی و تفاهم مشترك اند، لازم است بدانیم با چه انگیزه و اهدافی(به منطقه موردنظر )  مسافرت كرده اند؟ این منطقه چه مزایایی دارد ؟ برای توسعه منطقه باید از چه الگویی(متناست با خواسته های مشتریان ) استفاده شود ؟ براین اساس باید آمار گردشگران و ویژگی های آنان،انگیزه ها،تركیب جمعیتی، مدت اقامت،الگوهای مصرف،الگوهای مسافرت(تاریخی ، فرهنگی ، زیست محیطی ، نوگرا) خواسته های مسافران ( روانی،زیربنایی،انسانی و اجتماعی) مورد باز كاوی قرار گیرد. این امر موجب می شود برنامه ریزی های منطقه ای انجام شده در ارتباط با برنامه های ملی و محلی در یك ساختار سیستمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بدون نظر

ارسال دیدگاه