سومین نشست اعضای علمی کمیته های تخصصی همایش گردشگری

سومین نشست اعضای علمی کمیته های تخصصی همایش گردشگری

سومین نشست کمیته اجرایی همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه) با حضور دبیراجرایی و دبیرعلمی همایش و اعضای کمیته علمی در تاریخ 27 خرداد 97 در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی همایش، در این نشست دبیران کمیته های تخصصی گزارشی از فعالیت های خود ارائه دادند و نحوه برگزاری همایش مورد بررسی قرار گرفت.

سومین نشست کمیته اجرایی همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه) با حضور دبیراجرایی و دبیرعلمی همایش و اعضای کمیته علمی در تاریخ 27 خرداد 97 در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی همایش، در این نشست دبیران کمیته های تخصصی گزارشی از فعالیت های خود ارائه دادند و نحوه برگزاری همایش مورد بررسی قرار گرفت.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.

بدون نظر

ارسال دیدگاه