دومین نشست اعضای علمی کمیته های تخصصی همایش گردشگری

دومین نشست اعضای علمی کمیته های تخصصی همایش گردشگری

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

به گزارش روابط عمومی همایش، دومین نشست کمیته های تخصصی همایش گردشگری در روز یکشنبه 20 خرداد 1397 در محل دبیرخانه همایش با حضور اعضای کمیته علمی همایش برگزار شد.

 

  • دکتر محمد حق پناهی دبیرکل همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه)

 

  • مهندس علیرضا پوراسد دبیر علمی همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه)

 

  • دکتر امیرعباس عروجی رئیس شورای سیاست گذاری همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه)

 

  • مهندس ابوالفضل علی آبادی عضو کمیته علمی همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه)

 

  • دکتر مسعود طرقی عضو کمیته علمی همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه)

 

  • مهندس منوچهر لطفی عضو کمیته علمی همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه)

 

  • دکتر فردین شورج عضو کمیته علمی مدیرمسئول نشریه نهاده همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه)
  • شبنم عزیزی، عضو کمیته علمی و مدیر روابط عمومی و رسانه همایش اقتصاد گردشگری با رویکرد مشارکت (pspp.رسانه)

 

در این جلسه، دبیر علمی هر کمیته تخصصی با توجه به محور مربوط به آن کمیته، زیر محورهایی را پیشنهاد دادند که مورد نقد و بررسی تمامی حاضران قرار گرفت و مقرر شد هر کمیته زیرمحورهایی نهایی شده را به دبیرخانه همایش اعلام نماید.

 

بدون نظر

ارسال دیدگاه